מדיניות פרטיות


אוטו קאש שירותי מימון בע"מ ח.פ 514115229 (להלן: "אוטוקאש" או "החברה") מכבדת את פרטיותך כלקוח החברה ו/או כמשתמש באתר שכתובתו www.auto-cash.co.il (להלן: "האתר") ומחויבת להגן על המידע האישי שהיא מחזיקה אודותייך כמפורט במדיניות פרטיות זו. מדיניות הפרטיות מתארת בקווים כלליים את האופן בו פועלת החברה בקשר עם מידע ו/או מידע אישי, כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") שהחברה אוספת או מקבלת אודותיך.
מטעמי נוחות נוקט מסמך זה בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש של תנאי כלשהו מתנאי השימוש או תוקפו.
מדיניות פרטיות זו הינה חלק מ"תנאי השימוש" ("תנאי השימוש"). למונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות תהא המשמעות שיוחסה להם בתנאי השימוש.


1. מידע הנאסף בעת השימוש באתר ו/או בקשר עם השירותים
1.1 הקבוצה באמצעות חברותיה מספקת שירותים בתחום הרכב (להלן ביחד: "שירותי הקבוצה"). החברה מספקת שירותי החכרה מימונית (ליסינג מימוני) של כלי רכב, ו/או מכירה של כלי הרכב, לרבות מתן מימון בקשר לשירותים האמורים (להלן: "השירותים").
כאשר הנך עושה שימוש באיזה מהמוצרים או השירותים של החברה, מתקשר עם החברה, משתמש או מנסה להשתמש באתר, מוסר לנו פרטיך ו/או מידע אודותיך, במסגרת התקשרות עמנו, לרבות בדרך של חתימה על הסכם, במסגרת השימוש באתר, בדרך של יצירת קשר עם החברה, סוכניה או מי מטעמה או בכל דרך אחרת, הנך נותן הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ומקבל על עצמך את תנאיה, לרבות בקשר לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש בפרטים הנאספים או מתקבלים אודותיך, וזאת באופן המתואר במדיניות זו, לרבות בשים לב לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.
1.2 מידע ומידע אישי (להלן: "המידע") שאנו אוספים יתכן וכוללים בין היתר:
1.2.1 שם, מספר חברה (ככל שרלוונטי), מספר רישוי, תוכן הפניה, כתובת ופרטי התקשרות, לרבות טלפון ודוא"ל;
1.2.2 תאריך לידה, תעודת זהות, מספר דרכון, מספר רישיון נהיגה;
1.2.3 פרטי המעסיק;
1.2.4 מידע על אמצעי תשלום וחשבון בנק;
1.2.5 מידע אודות דו"חות, עבירות תנועה ותאונות שביצעת;
1.2.6 מידע אודות מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לרכוש;
1.2.7 כל מידע אחר המסופק על ידך במגוון דרכים ואמצעים, לרבות: במסגרת פנייתך למרכז ההזמנות של החברה ו/או של חברות אחרות בקבוצה, במסגרת מידע שנמסר בטפסי הצטרפות, שיחות טלפון, התכתבויות עם הקבוצה או מי מטעמה, וכן מידע שיגיע מסוכני החברה ו/או חברות בקבוצה, סוקרים, שמאים, מומחים שונים, עדים, ספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות ו/או ספקי שירותים אחרים; בעת הגלישה והשימוש באתר ו/או באתרי חברות הקבוצה; בעת ביצוע ההזמנה בפועל במשרדי החברה ו/או במשרדי חברות הקבוצה; בעת השימוש בפועל בשירותים ו/או בשירותי הקבוצה; בעת השארת פרטים במסגרת מודעות הנוגעות לחברה המופיעות באתרים אחרים או בפלטפורמות אינטרנטיות אחרות; או בכל דרך אחרת.
1.2.8 מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו.
1.3 חשוב לציין כי המידע שנאסף במסגרת שימושך באתר הינו סטטיסטי בחלקו, ומידע כאמור אינו מאפשר את זיהויך באופן אישי. מידע זה נועד לצורך שיפור רמת השירותים והתכנים המוצעים באתר, מחקר ופיתוח (לרבות באמצעות צדדים שלישיים), יצירת שירותים ותכנים חדשים או למטרות תחזוקה או בקרה.
1.4 החברה בעצמה או על ידי מי מטעמה (למשל, באמצעות גורמי ביטוח ו/או מימון בתחום הרכב, ו/או חברות בקבוצה או חברות קשורות אליה או לחברות הקבוצה) שומרת לעצמה או למי מטעמה את הזכות לפנות אליך ישירות מפעם לפעם באמצעות דואר אלקטרוני, SMS, או בכל שיטת דיוור אחרת, בכדי לספק לך מידע בדבר שירותים ו/או שירותי הקבוצה, ושאר סוגי מידע שיווקי ופרסומי, שלה ו/או  של צדדים שלישיים  (למשל, של חברות אחרות בקבוצה ו/או גורמי ביטוח ו/או גורמי מימון בתחום הרכב ו/או חברות קשורות אליה או לקבוצה) ו/או בנושאים אחרים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. זאת לרבות בדרך של דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות (להלן: "דיוור ישיר") ומשלוח דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן: "פרסומת"). במידה ואינך מעונין לקבל מידע זה או פניות כאמור על ידי החברה, הנך רשאי בכל עת לפנות לחברה באמצעות דוא"ל backofficeautocash@auto-cash.co.il ובאמצעות טלפון 5586*, בבקשה שהחברה תסיר את שמך מרשימות התפוצה שלה. מובהר כי קבלת בקשה להיגרע מרשימות התפוצה, לא תגרע מזכות החברה ו/או מי מטעמה להמשיך ולשלוח מסרים הנדרשים לפי דין, וכן פרסומות ו/או דיוורים שאין מניעה בדין לשלוח לקהל לקוחותיה או לקהל לקוחות הקבוצה או לפרסם להם, או שניתן לפרסמם ו/או לשולחם ללא הסכמה. מובהר, כי החברה אינה שולטת בשימוש של צדדים שלישיים (לרבות חברות אחרות בקבוצה, סוכני ביטוח או גורמי מימון כאמור) במידע המשתמש המועבר אליהם (כולל פרטי המשתמש המצויים ברשימות התפוצה), ובכלל כך, החברה אינה יכולה למנוע פניות למשתמש, לרבות באמצעות דיוור ישיר, מצדדים שלישיים כאמור, והחברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לפניות כלשהן שנעשו על צדדים שלישיים כאמור, ואין לראות בקבלת פניות אלו משום המלצה כלשהי מצד החברה.
1.5 אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע כאמור ומסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, אי מסירת מידע כלשהו ו/או סירוב לאפשר לחברה ו/או מי מטעמה (לרבות חברות הקבוצה) לאסוף, להעביר ו/או לשמור מידע כלשהו כאמור, עלולים שלא לאפשר לחברה ו/או מי מטעמה להתקשר איתך בהסכם ו/או לספק לך שירותים ו/או מוצרים מסוימים ו/או לספקם באיכות ירודה יותר.


2. השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף ייעשה על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים כגון ספקי שירותים (כהגדרתם להלן) של הקבוצה ו/או מי מטעמם וצדדי ג' אחרים המוזכרים במדיניות פרטיות זו, וזאת, בין היתר, לצרכי מתן השירותים ו/או שירותי הקבוצה. מבלי לגרוע מהאמור, נעשה שימוש במידע למטרות המפורטות להלן:
2.1 לספק לך שירות לקוחות; 
2.2 לצרכי מחקר ופיתוח (לרבות באמצעות צדדים שלישיים);
2.3 לצורך הסבת דוחות ו/או תשלומים כגון עיריות, משטרת ישראל;
2.4 כדי לספק לך תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות בקשר עם השימוש באתר ו/או השירותים והמוצרים הניתנים על-ידי החברה ו/או על ידי חברות הקבוצה;
2.5 לצרכי דיוור לרבות לצרכי דיוור ישיר ופרסומות כמפורט במדיניות פרטיות זו;
2.6 לצרכי שיווק ושימור קשרי לקוחות;
2.7 לצרכי טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך;
2.8 לצרכי אספקה, ניטור, שינוי או תחזוקה של השירותים ו/או שירותי הקבוצה, לרבות טיפול בתביעות, הליכים משפטיים, בבקשות שונות, והגנה על אינטרסים של הקבוצה;
2.9 על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן ו/או שקיבלה ייעוץ לעשות כן;
2.10 בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין הקבוצה;
2.11 במקרה שתידרש החברה למסור את המידע על-ידי רשויות החוק;
2.12 לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו.


3. מידע של צדדים והעברת מידע
3.1 באתר ישנם קישורים ("לינקים") לאתרים של צדדים שלישיים ו/או דברי פרסומת, כתבות, מידע, הצעות וכיו"ב של אתרים אחרים ו/או חברות אחרות. השימוש בכל מידע הנאסף או נמסר על ידך לצדדים שלישיים כפוף למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולא למדיניות הפרטיות של החברה. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים טרם השימוש בשירותיהם או מוצריהם.
3.2 מובהר כי החברה לא תישא באחריות לשירותים או המוצרים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים (לרבות ספקי השירותים וחברות הקבוצה האחרות) או לכל פרט או מידע שנמסר על ידם ו/או מי מטעם ו/או הקשור בהם. החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה במידע לאחר העברתו לצדדים שלישיים. תנאי השימוש בשירותים ו/או המוצרים של צדדים שלישיים כאמור עשויים להיות בכפוף לתנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים והטיפול במידע שיועבר לצדדים שלישיים עשויה להיות כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על השירותים או המוצרים של צדדים שלישיים כאמור ו/או במידע המפורסם על ידם ו/או בקשר אליהם ו/או תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות שלהם ו/או ההסכמים ו/או ההסכמות איתם ו/או השימוש של אותם צדדים שלישיים במידע אודותיך (לרבות מידע שיועבר אליהם על ידי החברה).
3.3 מבלי לגרוע מן האמור במסמך זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר לצדדים שלישיים (כגון ספקי שירותים או צדדים שלישיים אחרים ו/או לחברות אחרות בקבוצה) את המידע שנאסף אצלה אודותייך, בין היתר, במקרים הבאים:
3.3.1 ללצורך אספקת, ניתור, שינוי, תחזוקת שירותי הקבוצה ו/או לצורך שיווקם לרבות באמצעות דיוור ישיר ו/או פרסומות ו/או לצורכי מחקר ופיתוח. מובהר, שחברות הקבוצה רשאיות להשתמש ולשמור את המידע לצרכים כאמור ולהעבירו לגורמים אחרים, בין היתר, כמפורט במדיניות פרטיות זו ו/או במדיניות הפרטיות של חברות הקבוצה;
3.3.2 לצורך שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק, לצורך זיהוי אנשים שעשויים להיות מעורבים בפעילויות בלתי חוקיות;
3.3.3 ככל שתתקבל דרישה מרשויות חוקיות מוסמכות להעביר מידע אודותיך אליה או לצד שלישי מטעמה לרבות גופים ממשלתיים ומנהליים ובהקשר לחיובים העולים במהלך מתן השירותים כמו קנסות חניה וחיובי אגרות;
3.3.4 במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך לבין החברה ובאי כוחם;
3.3.5 במקרה והחברה תסבור שיש צורך להעביר את המידע אודותיך בכדי למנוע נזק ברכוש או בנפש שלך, של צד שלישי או של החברה;
3.3.6 על מנת לציית להוראות כל דין ו/או בהתאם לייעוץ המשפטי שתקבל החברה;
3.3.7 במסגרת משא ומתן ו/או מכירת עסקי החברה (לרבות מכירת נכסים), ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות;
3.3.8 במסגרת יחסי החברה עם קבלני משנה בתחומים שונים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, סוכנים, עדים, עורכי דין, רואי חשבון, מומחים, שמאים, מוסכים, ספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות ו/או צדדים אחרים אשר קשורים באספקת השירותים ו/או שירותי הקבוצה (להלן: "ספקי שירותים");
3.3.9 לצורך שיווק, פרסום לרבות בדרך של דיוור ישיר ופרסומות (כמפורט לעיל);
3.3.10 לצורך שימושים נוספים כאמור במדיניות פרטיות זו;
3.4 מבלי לגרוע מהאמור במסמך זה, העברת המידע יכולה להיעשות בין היתר לגורמים הבאים:
3.4.1 צדדי ג' כמפורט במדיניות הפרטיות, לרבות חברות בקבוצה (כולן או חלקן) וספקי שירותים.
3.4.2 גורמים אשר חלה חובה שבדין להעביר לידם מידע (לרבות כחלק מהליכים משפטיים או מול רשויות אחרות, ובכלל זאת בתגובה לבקשות ו/או צווים).
3.5 במסגרת האמור במדיניות הפרטיות יתכן שמידע אודותיך יצא את גבולות ישראל.


4. אבטחת מידע
איסוף ועיבוד הנתונים יכול שיעשה במערכות ממוחשבות על מנת לספק את השירותים ו/או המוצרים אותם הקבוצה מספקת. החברה נוקטת באמצעים שונים למען אבטחת המידע. יחד עם זאת, אין מערכות האבטחה חסינות בפני חדירה בלתי מורשית או איומים אחרים. לפיכך, אין החברה מתחייבת כי השירותים ו/או שירותי הקבוצה ו/או נתונים כלשהם יהיו חסינים מפני חדירה בלתי מורשית או מפריצות למערכות של החברה. בשהותך או שימושך באתר ו/או שימוש בשירותים, הנך מוותר על כל טענה ותביעה שתהא לך בקשר לכך.


5. Cookies
5.1 החברה יכולה להשתמש בטכנולוגיית "עוגיות" או "Cookies", בין היתר, במסגרת התפעול השוטף של האתר, לצרכי הצגת פרסום או משלוח חומר שיווקי (לרבות בדרך של דיוור ישיר או משלוח פרסומות או פרסומים בחסות מפרסמים חיצוניים), לצורך תיעוד פעולות המשתמש, בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע למגמות השימוש באתר, למען אבטחת המידע באתר, ובכדי לאמת פרטים.
5.2 "עוגיות" או "Cookies" הן למעשה כינוי לקובצי טקסט המשמשים לאחסון מידע בדפדפני אינטרנט או לאחסון וקבלה של מזהים ומידע נוסף במחשבים, בטלפונים ובמכשירי קצה אחרים. קבצים אלה מכילים תיעוד של פעולות שונות שלך במסגרת הדפדפן או אמצעי הקצה בו אתה עושה שימוש, למשל, מידע אודות הדפים בהם צפית בזמן שהותך באתר, האתרים מהם הגעת לאתר, זמן שהותך באתר וכו'. קבצים אלה מקלים על תהליך הגלישה החוזרת שלך מאחר והם מכילים מידע שאין צורך לטעון אותו שוב, כדוגמת רישום חוזר לשירות.
5.3 ייתכן שהדפדפן או מכשיר הקצה שלך כוללים הגדרות המאפשרות לבחור אם יוצבו קבצי עוגיות בדפדפן ו/או למחוק אותם. יכול להיות שבחומר העזרה של הדפדפן, מערכת ההפעלה או של מכשיר הקצה שלך יהיה קיים מידע נוסף על אופן נטרול או מחיקת קבצי העוגיות. ייתכן שחלקים מסוימים של האתר לא יפעלו באופן תקין אם יעשה כן על ידי המשתמש.
5.4 חשוב לציין, כי גם צדדים שלישיים עשויים להשתמש בקבצי עוגיות במסגרת שירותים או מידע הזמין באתר. למשל, במסגרת מדידת אפקטיביות של פרסומות המופיעות באתר בחסות ובאמצעות שירות חיצוני (ככל שיופיעו). מידע נוסף אודות האופן בו משתמשים גורמים אחרים כאמור בקבצי עוגיות עשוי להיות קיים במדיניות הפרטיות או בתקנונים של אותם גורמים.


6. החברה רשאית לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת וזאת מבלי מתן התראה, וממליצה לבדוק לעיתים תכופות אם נעשו שינויים במדיניות זו. עדכונים ו/או שינויים במדיניות זו ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר


7. הקבוצה
בכפוף להגדרת הקבוצה בסעיף ‏1.2, בקבוצה נכללות גם:
7.1 קרסו מוטורס בע"מ ח.פ. 514065283.
7.2 קרסו מפיצי מכוניות בע"מ ח.פ 511613432.
7.3 פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ ח.פ. 511863805.
7.4 אוטו קאש שירותי מימון בע"מ ח.פ 514115229.

 

אוטו קאש שירותי מימון בע"מ

מלאו פרטיכם ונציגנו יחזור בהקדם
הנני מאשר/ת קבלת פניות שיווקיות לדוא"ל / פקס / SMS מחברת "אוטו קאש" ולהיכלל במאגר המידע של החברה